Pobl agored i niwed

Mae ein staff wedi’u hyfforddi i adnabod, rheoli a chefnogi dyledwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl ac yn agored i niwed, ac maent yn defnyddio’r dull ‘TEXAS’ i wneud hynny. Mae ein swyddogion gorfodi, ein timau llesiant a’n staff gwasanaethau cwsmeriaid wedi cael hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a phobl agored i niwed ym maes gorfodi.

I ni, ystyr person agored i niwed yw rhywun nad yw’n gallu delio â’i faterion ei hun pan fydd cwmni’n cymryd camau gweithredu yn ei erbyn. Rydym wedi mabwysiadu gweithdrefn syml i ohirio’r broses orfodi ar gyfer y bobl hyn tra bydd hawliadau’n cael eu hystyried yn ofalus.

Safonau Cenedlaethol

Mae Cymryd Rheolaeth o Nwyddau: Rheoliadau Cenedlaethol 2014 yn nodi y gall y categorïau canlynol o bobl fod yn agored i niwed:

  • Pobl hŷn
  • Pobl anabl
  • Pobl â salwch meddwl
  • Pobl sy’n ddifrifol wael
  • Pobl sydd newydd gael profedigaeth
  • Teuluoedd â rhieni sengl
  • Menywod beichiog
  • Pobl ddi-waith
  • Pobl sy’n amlwg yn ei chael yn anodd deall, siarad neu ddarllen Cymraeg neu Saesneg

Nid yw bod yn agored i niwed yn fater du a gwyn; rhaid i ni edrych ar bob unigolyn sy’n honni ei fod yn agored i niwed ac edrych ar yr amgylchiadau unigol, gan gofio y gall bod yn agored i niwed fod yn rhywbeth dros dro.

Y mae hefyd yn bwysig nodi mai amgylchiadau lle gallai’r dyledwr fod yn agored i niwed yw’r rhain; ni ddylid cymryd yn ganiataol fod unrhyw un sy’n dod o dan y categorïau hyn yn agored i niwed.

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.