Polisiau

Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol

Mae Excel Civil Enforcement yn cydnabod y bydd y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu yn cael effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gymunedau ac ar yr amgylchedd rydym yn gweithredu ynddi. Rydym wedi ymrwymo i leihau unrhyw effeithiau niweidiol a allai godi i’r graddau mwyaf posibl. Byddwn yn trin dyledwyr yn deg, gyda pharch a chwrteisi, a byddwn yn gweithredu mewn modd agored a thryloyw heb wahaniaethu na dangos ffafriaeth.

Byddwn yn cynnal y safonau proffesiynol uchaf posibl, gan ystyried y gofynion o ran cleientiaid, corfforaethau a deddfwriaeth yn llawn, a chynnal urddas a chyfrifoldeb y cyfreithiau rydym yn gweithredu yn unol â nhw. Byddwn yn hybu parch tuag at y gyfraith a’r rheini rydym yn gorfodi’r gyfraith yn eu herbyn fel ei gilydd.

Polisi preifatrwydd

Credwn ei bod yn hanfodol bod y cwmni yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfreithlon er mwyn cynnal hyder ein cleientiaid; felly rydym yn rheoli ac yn prosesu gwybodaeth bersonol mewn modd cywir a chyfreithlon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd drwy glicio ar y ddolen isod.

Polisi cwynion

Mae Excel Civil Enforcement o'r farn fod cwynion yn ffordd werthfawr o werthuso ansawdd staff a gwasanaethau a byddwn yn delio â phob cwyn fel mater o flaenoriaeth, p'un ai a yw'n dod gan gleientiaid, eu cwsmeriaid neu aelod o'r cyhoedd.

Mae rheolwyr y cwmni wedi ymrwymo i ddatblygu'r broses delio â chwynion yn barhaus er mwyn sicrhau dull tryloyw a theg o dderbyn cwynion, ymchwilio iddynt a'u datrys, i wella boddhad cwsmeriaid.

Mae polisi cwynion y cwmni a'i weithdrefnau delio â chwynion yn cydymffurfio â'r safon ansawdd rheoli cenedlaethol ar gyfer Boddhad Cwsmeriaid (ISO 10002:2014) ac yn cyd-fynd ac amcanion y cwmni o ran ansawdd.

Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015

Mae Excel Civil Enforcement yn cydnabod y cyfrifoldeb rydym yn ei rannu â'n cyflenwyr, i brynu deunyddiau a darparu ein gwasanaethau mewn modd moesegol. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldebau yng nghyswllt Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 a byddwn yn sicrhau tryloywder o fewn y sefydliad a gyda'n cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau.

Rydym am i'n cwsmeriaid fod yn hyderus bod ein partneriaid busnes yn trin eu gweithwyr yn deg, gan barchu hawliau dynol, ac yn sicrhau nad yw'r gweithwyr yn agored i amodau gwaith anniogel nac yn cael eu gorfodi i fod yn gaethweision mewn unrhyw ffordd. Dim ond cyflenwyr sy'n rhannu ein safonau a'n gwerthoedd y byddwn yn eu hystyried yn briodol ar gyfer masnachu â nhw.

Rydyn ni o'r farn fod rhoi safonau moesegol ar waith yn gwella ansawdd, cynhyrchiant a llesiant gweithwyr, sydd o fudd i'n cyflenwyr a'n cwsmeriaid.

Polisi amgylcheddol

Rydym yn gweithredu System Reoli Amgylcheddol sydd wedi'i hachredu gan y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) i'r safon ddiweddaraf (2015) ac mae'r amgylchedd yn destun pryder gwirioneddol i ni.

Rydym yn achub ar bob cyfle i hybu rhaglen cynaliadwyedd eang o ran lleihau gwastraff ac allyriadau a defnyddio llai o ynni, felly byddwn yn cyfrannu at les amgylcheddol y cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.