Gwybodaeth i ddyledwyr

Gwybodaeth gyffredinol

Nid ydym yn gymwys i roi cyngor i unrhyw un sy’n wynebu camau gorfodi ac fe fyddem yn annog dyledwyr i geisio cyngor cyfreithiol annibynnol. Mae nifer o asiantaethau, fel Cyngor ar Bopeth, sydd â’r profiad angenrheidiol i ddarparu’r cyngor cywir dan yr amgylchiadau cywir. Ewch i weld ein tudalen o ddolenni defnyddiol i gael rhagor o wybodaeth.

Wedi dweud hynny, gallai’r cynghorion canlynol fod yn ddefnyddiol:

  1. Peidiwch â rhoi’ch pen yn y tywod – ni fydd y broblem yn diflannu – po hiraf y byddwch anwybyddu’r broblem, y gwaethaf yr aiff hi
  2. Peidiwch â chael eich temtio i ‘gyfuno’ eich dyledion – gofynnwch am gyngor proffesiynol – neu gallech chi fynd i fwy o ddyled yn y pen draw
  3. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw eich hawliau – efallai y gallech gael budd-daliadau i dalu rhywfaint o’ch dyled
  4. Peidiwch ag anwybyddu gorchmynion llys – er enghraifft, caiff y rhan fwyaf o ddyfarniadau’r llys sirol eu rhoi’n awtomatig oherwydd bod y dyledwr ddim yn ymateb

Delio â swyddogion gorfodi

Peidiwch ag anwybyddu’r swyddogion gorfodi (beilïaid gynt). Gall y swyddog gorfodi helpu i ddatrys sefyllfa a fydd yn sicr o waethygu fel arall. Ar hyn o bryd, yn y pen draw, gellir wynebu cyfnod yn y carchar am nifer o ddyledion, fel treth cyngor a dirwyon troseddol heb eu talu.

Gellir osgoi hyn drwy ddelio â’r swyddog gorfodi sydd, mewn nifer o achosion, yn gallu helpu drwy wneud trefniant eich bod yn talu mewn rhandaliadau y cytunir arnynt. Fodd bynnag, er mwyn gwneud trefniant, rhaid i’r swyddog gorfodi sicrhau’r ddyled drwy gymryd rheolaeth o nwyddau. Nid yw hyn yn golygu y bydd yn mynd â’r nwyddau ar unwaith, ond mae’n broses lle mae’r swyddog gorfodi yn cymryd rheolaeth gyfreithiol o’r nwyddau ac, yn y rhan fwyaf o achosion, yn eu gadael fel maen nhw tra byddwch yn gwneud y taliadau.

Fodd bynnag, os byddwch yn methu talu, mae’n debygol y bydd y nwyddau yn cael eu cymryd a’u gwerthu mewn arwerthiant.

Gall y swyddog gorfodi roi cerdyn talu i chi, sy’n caniatáu i chi dalu mewn unrhyw swyddfa bost am gost isel.

Pam ddylech chi adael i’r swyddog gorfodi ddod i mewn

Yn aml, cynghorir dyledwyr sydd methu talu’r ddyled yn llawn i beidio â gadael i’r swyddog gorfodi ddod i mewn. Er bod y cyngor hwn yn atal y swyddog rhag gwneud ei waith dros dro, nid yw’n helpu eich sefyllfa a bydd yn cynyddu eich dyled.

Os byddwch yn gwrthod gadael i’r swyddog gorfodi ddod i mewn, ni fydd yn gallu cymryd rheolaeth gyfreithiol o’r nwyddau ac felly ni fydd yn gallu rhoi trefniant talu i chi. Oherwydd bod dyletswydd ar y swyddog i barhau i ddod heibio nes caiff y ddyled ei thalu, nes byddwch yn cytuno ar drefniant talu, neu nes bydd nwyddau’n cael eu hatafaelu a’u cymryd i’w gwerthu, bydd eich amharodrwydd i ddelio â’r mater na gadael i’r swyddog eich helpu yn cynyddu’r costau y byddwch yn eu hwynebu.

Dyletswydd y swyddog gorfodi yw bodloni’r warant sydd ganddo/ganddi. Nid yw’r swyddog eisiau cymryd y nwyddau – mae’n cymryd amser ac yn waith caled yn aml!

Helpwch ni i’ch helpu chi – peidiwch â’n hanwybyddu ni. Po gyntaf y byddwch yn delio â’r sefyllfa, y lleiaf y bydd yn ei gostio i chi.

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.